नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय मेहलकुना, सुर्खेत
मेहलकुना, सुर्खेत

मुख्य कार्यहरू

 

यस कार्यालयले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यहरू :-

 •  जग्गा प्रशासनसम्बन्धम
 • जग्गा राजिनामा, वकसपत्र, अंशवण्डा, अंशभरपाइ रजिष्ट्रेशण पास गरी जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने ।
 • नामसारी, घरकायम, संसाेधन, अदालती दा.खा नामसारी गर्ने ।
 •  जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्ने ,
 •  अर्धन्यायिक निकायले गर्ने जग्गा प्रशासनसम्बन्धी निर्णय गर्ने,
 • जग्गा सम्बन्धी सेवा ग्राहीलाई आवश्यक सूचना प्रदान गर्ने ।
 • प्रत्येक  नयाँ आ.व. मा नयाँ न्यूनतम मुल्यांकन पुस्तिका तयार गर्ने ।
 •  लगतकट्टा गर्ने भनि  निवेदन माग भै आएमा साे बमोजिम लगटकट्टा गर्ने ।  
 •  अभिलेख व्यवस्थापन
 •  जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताको सुरक्षा व्यवस्थापन, अद्यावधिक तथा मर्मत सुधार गर्ने,
 •  जग्गाधनी दर्ता श्रेष्तालाई मोठ कायम गर्ने,
 •  तामेली अभिलेख सुरक्षा तथा व्यवस्थापन गर्ने,
 •  रोक्का लगत व्यवस्थापन तथा अद्यावधिक  गर्ने ।
 • विभिन्न कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरु अभिलेख तथा सुरक्षा गर्ने ।
 •  योजना तथा तथ्याङ्क
 •  कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने,
 •  मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक कार्यप्रगति मन्त्रालय तथा विभागमा पठाउने,
 •  मन्त्रालय तथा विभागलाई आवश्यक भू―सूचना प्रवाह गर्ने ।
 • आर्थिक
 • दैनिक राजश्व संकलन गर्ने ।
 • राजश्व वापत प्राप्त रकम बैंक दाखिला गर्ने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)